معاونت برنامه ریزی و توسعه فعالیت های هنری

علی سلطانی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه فعالیت های هنری

شماره تماس: 3-66753962