امور مالی

  

   احمد پسندیده

ذیحساب و مدیرامور مالی

شماره تماس:

۶۶۷۳۱۱۱۵

آدرس ایمیل: a.pfd1276@yahoo.com