روابط عمومی و امور بین الملل

   

علی رضا پولاد

مدیرروابط عمومی و امور بین الملل 

شماره تماس: ۶۶۷۵۷۵۰۴-۶

آدرس ایمیل: poulad1358@yahoo.com