اداری و رفاهی

  

مهدیه یزدانی

سرپرست مدیریت اداری و رفاهی بنیاد رودکی
 شماره تماس: ۶۶۷۴۸۷۵۷