اختتامیه دومین جشنواره ملی تئاتر سنگر

عکاس: گاتا ضیاتبری