نمونه قراردادهای اجرای موسیقی و نمایش

1- نمونه قرارداد اجرای موسیقی

2-نمونه  قرارداد اجرای  نمایش