مدیران بنیاد رودکی

 

هیات امنای بنیاد فرهنگی هنری رودکی

 

هیات مدیره بنیاد فرهنگی هنری رودکی

 

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی 

 

 مدیران بنیاد فرهنگی هنری رودکی