اداری و رفاهی

علی سلطانی

سرپرست مدیریت اداری و رفاهی بنیاد رودکی
 شماره تماس: ۶۶۷۴۸۷۵۷