مدیر تالار رودکی

 معصومه سهرابیان

 مدیر تالار رودکی


تلفن مستقیم؛ ۶۶۷۳۶۲۰۲
ایمیل؛
masiihanafasii@yahoo.com