تالار وحدت

 

 

 

مجید خسروآبادی

سرپرست مدیریت امور اجرایی تالار وحدت

 

 شماره تماس: 66757505

 

 

 

 

 

 

علیرضا عزیزیان
سرپرست مدیریت امور فنی تالار وحدت

شماره تماس: ۶۶۷۱۹۶۰۳